Bolund

Et af de geologiske hotspots i nationalparken er halvøen Bolund. Her har du gode muligheder for at iagttage fjordens fugleliv året rundt, fiske, botanisere - eller hilse på de græssende køer. Du kan også hitte på din egen historie om den mystiske Bolundsten.

Geologisk hotspot

I Roskilde Fjord nord for Risø ligger den markante halvø Bolund, der allerede i 1941 blev fredet på grund af de af geologiske, landskabelige og botaniske værdier. Den særegne halvø består af en 12 meter høj, flad moræneknold, som kan besøges via en 500 m lang tange. Bakken er et geologisk interessant spor fra sidste istid. På de syd- og vestlige skrænter ud mod fjorden ses det øverste muldlag skarpt afgrænset mod istidsaflejringer af moræneler nedenunder. Mod nord og øst er der græsklædte skrænter og hele vejen rundt findes strandvoldene.

"Ko-øen"

Bolund bliver også kaldt ”Ko-øen”. Området er blevet afgræsset af køer i mange år og det har givet en fin strandengs- og strandoverdrevsflora. På Bolund kan du finde urter som hjertegræs, engelskgræs og kornet stenbræk, som tåler salt og kræver lys - og også mere sjældne arter, som kødfarvet gøgeurt, æselfoder og bulmeurt.

Myter om landskabet

Myter og sagn om naturfænomener har til alle tider være med til at levendegøre folkeminder og fantasier. Den store Bolundssten er et eksempel på dette. Der er mange fortællinger om den mandshøje gnejssten og hvorfor stenen ligger her på Lille Valby Enge.

En historie fortæller, at en heks kastede Bolundstenen efter en trold i raseri. Trolden fik stenen i hovedet og sank i jorden. Men hvis du flytter stenen, vil troldens hoved komme til syne igen... En anden historie fortæller, at en troldkælling havde set sig gal på Roskilde Domkirke - og derfor kastede stenen ind imod de to tårne. Hun var ikke så god til at kaste og derfor nåede stenen kun til Lille Valby Enge.

I dag italesættes Bolund som en fortryllet ø blot pga. den sjældne flora og fauna, som hersker på øen.

Fri adgang til Bolund

Du kan gå ud til Bolund og strandengene fra P-pladsen ved hovedvejen mellem Roskilde og Slangerup. Området er vådt, så husk godt fodtøj. Ved højvande er tangen ud til Bolund ofte oversvømmet, men det bliver dog sjældent så meget at man ikke kan komme frem og tilbage. Området er ikke farbart med barnevogn, klapvogn og kørestol og der er ikke toilet eller bespisning ved pladsen.

Fugle- og fisketure

Fra Bolund er der gode muligheder for at iagttage fjordens fugleliv året rundt. Her kan du  bl.a. opleve dværg-, fjord- og havternerne, havørne, gæs ,ænder, svaner, klyder og skarv. Og digesvalerne, som yngler i skrænten. En fuglekikkert gør oplevelsen endnu bedre. Du kan også fiske hele vejen rundt om halvøen, men særligt ydersiden og sydsiden er gode fiskepladser.

Mere viden om Bolund

Du kan finde forskelligt informationsmateriale om Bolund på VisitRoskildes hjemmeside eller i Danmarks Naturfredningsforenings guide:

Danmarks Naturfredningsforenings digitale informationsfolder til Bolund

VisitRoskildes beskrivelse af Bolund

Du kan læse mere om arterne på Bolund i Miljøstyrelsens artsleksikon

© Alle foto; Ole Malling.