Hvad er en nationalpark?

Nationalparker, naturnationalparker, naturparker... Ikke så underligt, at begreberne er svære at holde styr på.

Nationalparker

Danske nationalparker afviger en anelse fra, hvad de fleste kender fra udlandet, men omfatter dog som i de fleste udenlandske nationalparker nogle af landets mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber. Foruden naturen omfatter de danske nationalparker også det kulturhistoriske landskab. 

Nationalparken ledes efter nationalparkloven af en selvejende statslig nationalparkfond, hvor en bestyrelse beslutter udviklingen af nationalparken i samarbejde med lodsejere og myndigheder. Nationalparken ejer nemlig ikke selv jord.

Fordi vi ikke ejer jorden i nationalparken, sker al vores arbejde for natur og biodiversitet gennem frivillige aftaler med lodsejere. Både de private lodsejere, som ejer cirka 51 procent af arealet og andre som fx Naturstyrelsen og de tre nationalparkkommuner: Lejre, Roskilde og Frederikssund. De frivillige aftaler er i høj grad med til at styrke nationalparkens lokale forankring og opbakningen til de naturforbedrende projekter.

Nationalparkernes primære formål er at bidrage til at bevare og styrke natur, landskaber og kulturhistoriske værdier. Nationalparkerne skal også bl.a. understøtte forskning og undervisning, friluftsliv og formidling, øge bevidstheden om værdierne og understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfund og erhverv.

Læs mere om lovgrundlaget for nationalparkerne her 

Naturnationalparker

Naturnationalparkerne er områder, hvor naturen får plads til at være natur og samtidig giver spændende nye naturoplevelser. I naturnationalparkerne får naturen i højere grad lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Der drives ikke landbrug, og skoven henlægges som urørt skov. Der bliver udsat store græssende dyr, som skal være med til at skabe en varieret natur, hvor der er mange levesteder for dyr og planter.

De græssende dyr skal være med til at sikre, at områderne ikke udvikler sig til tæt mørk skov, og sikre, at enge, heder og overdrev med de tilknyttede dyr og planter fortsat har egnede levesteder. Områdernes naturlige hydrologi søges genskabt – småsøer, vandhuller og sumpe vil komme tilbage i landskabet. 

I Nationalpark Skjoldungernes Land er Bidstrupskovene udpeget til naturnationalpark. Jorden i naturnationalparkerne er ejet af staten og forvaltes af Naturstyrelsen.

Naturparker

Danske Naturparker er et kvalitetsstempel for større sammenhængende naturområder, der udvikler natur, friluftsliv og lokal identitet. 

Mærkningsordningen Danske Naturparker, der administreres af Friluftsrådet, sikrer en langsigtet planlægning og udvikling af natur, kultur og friluftsliv i samspil med en landdistriktsudvikling til gavn for bosætning, turisme og øvrige erhverv i naturparken. 

Danske Naturparker blev stiftet i 2013, og siden er der løbende kommet nye naturparker til.