Fuglenes Fjord

Nationalparken arbejder for at sikre fred og ro til de mange tusinde fugle, der yngler ved Roskilde Fjord.

Roskilde Fjord er udpeget Natura 2000-område (både som fuglebeskyttelses- og habitatområde). Det betyder, at vi er forpligtet til at passe på fjorden og de mange tusinde fugle, der hvert år kommer til fjorden for at yngle eller søge føde.

Nationalparken har derfor flere indsatser, der skal sikre gode forhold for fuglene ude på Roskilde Fjord, herunder:

 • Årlige fugletællinger
 • Bekæmpelse af rotter og ræve på øer og holme
 • Udvikling af et bæredygtigt friluftsliv på fjorden, herunder oplysningskampagner

Her på siden kan du læse mere om fuglene på Roskilde Fjord og nationalparkens indsatser for at sikre optimale forhold for dem. Du kan også læse mere om Roskilde Fjord som udflugtsmål her.

Fugle finder fred på øer og holme

I Roskilde Fjord finder du cirka 30 små øer og holme. De mange øer og holme betyder, at fuglene har mange steder, hvor de kan finde fred og ro i et ellers tæt befolket område. Og øerne er tilmed meget forskellige i både størrelse og udseende, hvilket skaber levesteder til mange forskellige arter af fugle.

Fx er både Øksneholm ved Jægerspris, Lilleø ved Jyllinge og fjordens største ø, Eskilsø, alle store øer med udstrakte strandenge. De er gode levesteder for engfugle som fx vibe, strandskade og klyde. Blak, som ligger syd for Eskilsø, er ganske lille og består stort set kun af store sten, hvor måger og edderfugle kan finde sig til rette, og trods øens meget lille størrelse kan den rumme en imponerende mængde af ynglende fugle. På Skovholmene i Lejre Vig er øerne dækket af rørskove, hvor fx toppet lappedykker trives.

De fine og varierede forhold gør, at Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste områder for ynglende og trækkende fugle.

Fugletællinger: Færre fugle yngler på Roskilde Fjord

Helt unikt for Roskilde Fjord er det, at vi har data for, hvordan bestandene af ynglefugle har udviklet sig gennem næsten 50 år. Så længe har der nemlig været årlige fugletællinger på Roskilde Fjord.

I 42 år blev fugletællingerne foretaget af lokale ildsjæle. I dag er det nationalparken, der står for fugletællingerne i samarbejde med Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner og med hjælp fra biologer fra WSP A/S.

En af de ting, som fugletællingerne har vist os, er, at antallet af ynglefugle på Roskilde Fjord generelt er faldet voldsomt siden slutningen af 1990'erne. Vi kender ikke alle forklaringerne på denne tilbagegang, men i nationalparken arbejder vi for at skabe så optimale forhold som muligt for de sårbare fugle.

Bekæmpelse af rotter og ræve på øer og holme

De mange tusinde fugle, som hvert år yngler på Roskilde Fjord, bygger deres reder på jorden. Derfor er de sårbare overfor rotter, som har nem adgang til både æg, unger og voksne fugle, hvis de først får etableret sig ude på øerne og holmene.

Fugletællinger har fx vist, at en meget stor invasion af rotter i slutningen af 1980'erne resulterede i, at omkring 10.000 voksne fugle blev bidt ihjel. Derfor har man i årevis forsøgt at holde øer og holme fri for rotter og også ræve, som kan rydde hele fuglekolonier på rekordtid.

I dag udføres arbejdet af Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, Naturstyrelsen, frivillige fra Jagtforeningen Jyllinge Holme og nationalparken. Og det er nødvendigt. To rotter kan nemlig blive til 862 rotter på bare ét år.

At holde antallet af rotter på øer og holme nede er et vedvarende arbejde, for rotterne kan både svømme og løbe over isen. Også rævene kan hurtigt komme tilbage til fx Eskilsø, hvis der er is på fjorden.

Billedet viser hundene Amigo og Frida, som søger efter Rotter på Lilleø ved Jyllinge. Hundene er eksperter i at finde rotternes skjulesteder.

Mange mennesker færdes på Roskilde Fjord

Det er dog ikke kun rotter og ræve, som udfordrer fuglene. Vi mennesker er også en trussel mod fuglene på Roskilde Fjord. Og det gælder hele året rundt, når vi færdes ude på fjorden i vores sejlbåde, motorbåde, kajakker eller på surfbræt og SUP-boards. Også når vi går ture langs kysten eller bader kan vi uden at vide det komme til at forstyrre fuglene.

Roskilde Fjord er nemlig et af Danmarks mest populære områder, når det kommer til blåt friluftsliv. Derfor er det vigtigt, at udbrede budskabet om, hvordan vi sammen kan passe på fjordens fugle og øvrige natur.

Forskere: Sejl uden om svanerne

Hvert år i sensommermånederne kan du se hundredevis af knopsvaner ligge i store flokke på Roskilde Fjord. De ligger på det lave vand, hvor de kan nå ned og spise af bundplanter som fx ålegræs, havgræs og vandaks. Du ser dem ikke flyve - for det kan de ikke. De har fældet deres svingfjer, som er de fjer, der sidder yderst på vingerne, og de kan først flyve, når fjerene er vokset ud igen.

Forskere har undersøgt, hvordan fældende knopsvaner på Roskilde Fjord reagerer, når kajakroere nærmer sig. Forstyrrelser kan nemlig have alvorlige konsekvenser for svanerne, da de mister dyrebare fedtreserver, som de ellers skal bruge til at klare sig igennem vinteren. Resultatet af studiet er en række anbefalinger:

 • Undgå at ro direkte mod en flok af svaner.
 • Hold en afstand på 300 meter til dem.
 • Undgå at dukke op pludseligt, fx fra bag en pynt.

Hent rapporten "Undersøgelse af kajakkers forstyrrende effekter på fældende knopsvaner i Roskilde Fjord".

Øer og holme er fredede i fuglenes yngletid

På grund af Roskilde Fjords status som en af Danmarks vigtigste lokaliteter for ynglefugle er hele fjorden og en stor del af dens omgivelser strengt beskyttet af både dansk og international lovgivning.

Fx er der restriktioner for sejlads og i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli må du slet ikke bevæge dig nærmere end 50 meter til øer og holme. Dette skal sikre, at fuglene ikke bliver skræmt væk fra æg og unger, som hurtigt fryser ihjel eller ender som føde for krager og sølvmåger, hvis de voksne fugle jages væk.

Udvikling af et bæredygtigt friluftsliv

I Nationalpark Skjoldungernes Land arbejder vi for at udvikle et bæredygtigt friluftsliv. Det sker blandt andet ved at etablere faciliteter på steder, der kan bære det, og hvor fuglene ikke bliver forstyrret. På den måde ledes færdslen hen mod steder, der kan tåle det.

Andre faciliteter skal direkte aflaste sårbare områder, fx har nationalparken lavet forsøg med flydende friluftsøer ved Veddelev, hvor surfere kunne få et hvil. Friluftsøerne fungerede derved som alternativer til hvil på øen Elleore, som er fredet i fuglenes yngletid,
og hvor ynglefuglene må flygte, hvis surfere går i land.

Udover at etablere faciliteter gør nationalparken også en stor indsats for at informere om fredninger, regler for færdsel og om, hvordan alle kan medvirke til at beskytte de sårbare fugle.

Sådan hjælper du fuglene

Du kan hjælpe med at beskytte fjordens fugle. Både ved selv at følge disse regler og tips til fugle-venlig fjord-færdsel og ved at hjælpe nationalparken med at sprede budskabet fx i din forening, klub eller til dem, du møder på din vej.

 • Hold en afstand på minimum 50 meter til øer og holme i fuglenes yngletid. Yngletiden går fra 1. april til 15. juli.
 • Hold god afstand til ørnereden på Bognæs. Fredningszonen er markeret både på land og i vandet. Fra vandsiden med gule kryds og røde bøjer.
 • Sejl med maks 8 knob i motorbåde i særligt sårbare områder og maks 5 knob, når du er mindre end 300 meter fra kyst.
 • Vandscooter og lignende er ikke tilladt på fjorden
 • Hold hunden i snor fra 1. april til 30. september, så den firbenede ven ikke jager fuglene fra rede eller på anden måde forstyrrer dem.
 • Tag affald med, hvor du møder det, og deltag i nationalparkens store, halvårlige affaldsindsamlinger.

I folderen God tur på Roskilde Fjord kan du finde inspiration til oplevelser på fjorden, et kort samt viden om regler og hensynsfuld færdsel.

© Fotografer: Nynne Sørgaard: svane og strandskade, æg, rottetur; Steen Asbirk: Erik Hansen på båd; Erik Mandrup: Skilt. 
Graf over ynglefuglebestandenes udvikling stammer fra Roskilde Fjord Rapport 2023.