Oplev Roskilde Fjord

Besøg det smukke fjordland med bugter og vige, strandenge og kystskrænter, hyggelige havnebyer og åbent vand med øer og holme og et enestående fugleliv.

Spring ned i teksten og læs om:

Havnebyerne | Bolund | Salvadparken | Vigen Strandpark | Stenrev | Fjordens øer og holme | Spor fra fortiden | Fjordens fugle | Planlæg dit besøg

Fantastiske Roskilde Fjord

Roskilde Fjord byder på ægte dansk fjordidyl med hvidtakkede bølger, blafrende sejl og småøer omgivet af blåt vand. Fjorden er et særligt værdifuldt naturområde, som er specielt for Nationalpark Skjoldungernes Land, da fjordområder ikke er repræsenteret i de andre danske nationalparker. Med sine 63 kvadratkilometer vandareal og 99 kilometer kystlinje udgør fjorden over en tredjedel af nationalparken.

Langs kysten finder du mange oplevelser, fx ti små havne med hver deres kulturhistorie og et aktivt blåt friluftsliv. Og badestrande, badebroer, shelterpladser, spisesteder og kajakker og joller, som du kan låne i sommermånederne til en sejltur ud på fjorden.

Roskilde Fjord er fire-fem meter dyb de fleste steder og udgør et varieret sejlvand, der har været brugt til transport og fiskeri siden oldtiden. 

Roskilde Fjord er udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000). Det forpligter os til at beskytte en lang række af fjordens mange fuglearter og kystens specielle naturområder.

Havnebyerne

Rundt om Roskilde Fjord ligger ti hyggelige havne. Besøg dem og oplev kystkulturen, få en sejltur i et vikingeskib eller spring på hovedet i fjorden fra en af badebroerne.

Du kan læse mere om alle havnene og se, hvor de ligger, i nationalparkens app eller webkort: Østby Havn, Sønderby Havn, Møllekrogen, Gershøj Havn, Lyndby Havn, Herslev Havn, Roskilde Havn, Veddelev Havn, Jyllinge Havn og Jyllinge Fiskerihavn (foto).

Bolund

Et af de mere spektakulære udflugtsmål i nationalparken er halvøen Bolund, som ligger nord for Risø. Turen derud går ad en 500 meter lang tange, som bliver oversvømmet ved højvande. Både geologien, fuglelivet, botanikken og udsigten gør oplevelsen enestående.

Bolund blev fredet allerede i 1941 på grund af de geologiske, landskabelige og botaniske værdier. Den særegne halvø består af en 12 meter høj, flad moræneknold. Bakken er et geologisk interessant spor fra sidste istid. På de syd- og vestlige skrænter ud mod fjorden ses det øverste muldlag skarpt afgrænset mod istidsaflejringer af moræneler nedenunder. Mod nord og øst er der græsklædte skrænter og hele vejen rundt findes strandvoldene.

Bolund bliver også kaldt ”Ko-øen”. Området er blevet afgræsset af køer i mange år og det har givet en fin strandengs- og strandoverdrevsflora. På Bolund kan du finde urter som hjertegræs, engelskgræs og kornet stenbræk, som tåler salt og kræver lys - og også mere sjældne arter, som kødfarvet gøgeurt, æselfoder og bulmeurt.

Myter og sagn om naturfænomener har til alle tider været med til at levendegøre folkeminder og fantasier. Den store Bolundsten er et eksempel på dette. Der er mange fortællinger om den mandshøje gnejssten og hvorfor stenen ligger her på Lille Valby Enge.

I dag italesættes Bolund som en fortryllet ø blot pga. den sjældne flora og fauna, som hersker på øen.

Du kan gå ud til Bolund og strandengene fra P-pladsen ved hovedvejen mellem Roskilde og Slangerup. Området er vådt, så husk godt fodtøj. Ved højvande er tangen ud til Bolund ofte oversvømmet, men det bliver dog sjældent så meget at man ikke kan komme frem og tilbage. Området er ikke farbart med barnevogn, klapvogn og kørestol og der er ikke toilet eller bespisning ved pladsen.

Salvadparken

Lige syd for Jyllinge og Gundsømagle ligger Salvadparken helt ud til Roskilde Fjord. Det store, grønne område ligger desuden ved Hove Å's udløb og med god udsigt til fjordens øer og holme. På området finder du også to naturlegepladser, to shelters, teltplads, bålpladser, bordebænkesæt og multtoilet.

Salvadparken er offentlig, og det samme er strandengene mod nord og syd. Området danner derfor en dejlig ramme til at gå på opdagelse i naturen. Ved fjordkysten er der små pletter sandstrand, hvorfra det er muligt at bade - men pas på de mange sten.

I den lavvandede vig ind til Salvadparken går der ofte mange vadefugle og søger føde, og på strandengene vokser en lang række fine strandplanter som blågrøn gåsefod, strand-tusindgylden og almindelig salturt, også kaldet kveller. Stænglerne er saftspændte og stærkt røde, når frugterne modnes. Et par halvsjældne arter som jordbærkløver, mat potentil og fliget vejbred er med til at give strandoverdrevet og skrænten nord for Salvadparken stor botanisk værdi.

Læs mere og se kort over Salvadparken i nationalparkens app eller webkort. 

Vigen Strandpark

Tæt ved landsbyen Veddelev finder du Roskilde-beboernes foretrukne badestrand: Vigen Strandpark. Her kan alle bade og lege - og samtidig nyde den flotte udsigt over Roskilde Fjord mod byen, Domkirken, Havnen og Sct. Hans-området.

Stranden er 300 meter lang og 10-15 meter bred med badebro, brusere – og en baderampe for kørestolsbrugere. Stranden og fjordbunden er dækket af af fint sand med få småsten. Nord for Veddelev Havn kan du gå en tur langs kysten på et offentligt område med stier og solnedgangsbænk.

Tæt på Vigen Strandpark ligger Roskilde Camping. Her er en stor legeplads og toiletfaciliteter. Her er også et dejligt grønt område, der giver mulighed for forskellige aktiviteter ved den familievenlige strand.

Fra Roskilde tager det kun 15 minutter at cykle til strandparken langs fjorden. Når vandstanden ikke er for høj, kan du gå i vandkanten fra Vikingeskibsmuseet til Vigen. Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder både ved Veddelev Havn og ved indkørslen til Vigen Camping.

Du kan finde flere gode badesteder i nationalparkens app eller webkort

Fjordens øer og holme

De fleste øer og holme i Roskilde Fjord er fredede. Holmene i nationalparken består af Jyllinge Holme ved Jyllinge og en række spredte holme i den øvrige del af fjorden. Øerne er blandt andet Lilleø, Eskilsø, Blak, Svaleø, Elleore og Ringøen.

Eskilsø
Roskilde Fjords største, Eskilsø, har et areal på 1,4 kvadratkilometer. Det er den eneste ø i Roskilde Fjord med faste beboere. Du kan blive sejlet over til Eskilsø fra Skovbroen ved Østskoven mod betaling. På Struckmannfondens hjemmeside kan du se, hvordan du bestiller sejlads.

Øen ejes af Stuckmannfonden, der har anlagt en række stier. For ikke at forstyrre fuglelivet, må færdsel kun ske på stierne. Via sporene kan du opleve øens strandenge, rige fugleliv og kirkeruinen fra et kannikke-kloster, som lå på øens nordlige ende i 1100-tallet. Fra søsiden er der kun lovlig adgang ved den lille havn på øens vestlige side.

Elleore 
Den lille ø Elleore, på kun 1,5 hektar, er det meste af året kun beboet af knopsvaner og sølvmåger, men en enkelt uge, hvert år, samles borgerne i Kongeriget Elleore på den ø, de kalder deres hjemland.

Kig nærmere på fjordens øer og holme i nationalparkens app og webkort.

Spor fra fortiden

Omkring Roskilde Fjord kan du finde spor af for­tidens aktiviteter. På den østlige side er fundet køkkenmøddninger og flinteredskaber, som stammer helt tilbage fra jægerstenalderen ca. 6500 f.Kr.

Handel og transport i vikingetiden, og i den tidlige middelalder foregik ofte til søs, og Roskilde var en vigtig handelsby med fjorden som bindeled til den store verden. På Vikingeskibsmuseet i Roskilde kan du opleve de fem berømte vikingeskibe, som blev fundet i Roskilde Fjord i 1962 - og komme på sejltur med rekonstruerede skibe.

Fuglene på Roskilde Fjord

De mange øer og holme gør Roskilde Fjord til et attraktivt sted for både ynglefugle og rastefugle. Her kan fuglene finde fred og ro i et ellers tæt befolket område. Øerne er meget forskellige i både størrelse og udseende, hvilket skaber levesteder til mange forskellige arter af fugle.

Fx er både Øksneholm ved Jægerspris, Lilleø ved Jyllinge og Eskilsø alle store øer med udstrakte strandenge. De er gode levesteder for engfugle som fx vibe, strandskade og klyde. Blak, som ligger syd for Eskilsø, er ganske lille og består stort set kun af store sten, hvor måger og edderfugle kan finde sig til rette, endda i en imponerende mængde. På Skovholmene i Lejre Vig er øerne dækket af rørskove, hvor fx toppet lappedykker trives.

De fine og varierede forhold gør, at Roskilde Fjord i dag er et af Danmarks vigtigste områder for ynglende og trækkende fugle. Øerne er derfor også fredede, og det betyder, at færdsel er forbudt i yngletiden fra 1. april-15. juli på øer og holme samt i en 50 m. zone rundt om disse.

Læs mere om fuglene på fjorden og nationalparkens arbejde for at beskytte dem.

Find fugleture og tag på opdagelse

Planlæg dit besøg til Roskilde Fjord

Roskilde Fjord er et af Danmarks mest populære områder, når det kommer til friluftsliv ved og på vand. Derfor er det særligt vigtigt, at du viser hensyn til fuglene og fjordens øvrige natur, når du besøger Roskilde Fjord.

Færdsel på strande og kyster skal ske til fods. Det er tilladt at trække cykel, barnevogne samt for handicappede at anvende kørestole og trehjulede knallerter (dog ikke på klitfredede arealer). I nogle perioder har du også mulighed for at ride.

Pas på fuglene
Du kan hjælpe med at beskytte fjordens fugle. Både ved selv at følge nogle enkle regler og tips til fugle-venlig fjord-færdsel og ved at hjælpe nationalparken med at sprede budskabet fx i din forening, klub eller til dem, du møder på din vej.

  • Søg derhen, hvor friluftsfaciliteterne er bedst. Fx ved Roskilde Havn, Boserup Skov, Salvad Parken eller Vigen Strandpark.
  • Hold en afstand på minimum 50 meter til øer og holme i fuglenes yngletid. Yngletiden går fra 1. april til 15. juli.
  • Hold god afstand til ørnereden på Bognæs. Fredningszonen er markeret både på land og i vandet. Fra vandsiden med gule kryds og røde bøjer.
  • Sejl med maks 8 knob i motorbåde i særligt sårbare områder og maks 5 knob, når du er mindre end 300 meter fra kyst.
  • Vandscooter og lignende er ikke tilladt på fjorden
  • Sejl udenom fuglene, især flokkene af svaner, når de fælder svingfjer i sensommeren og for en periode mister evnen til at flyve.
  • Hold hunden i snor fra 1. april til 30. september, så fuglene ikke bliver jaget fra reden. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende dyr.
  • Tag affald med, hvor du møder det.

Faciliteter og ruter omkring Roskilde Fjord
Roskilde Fjord indbyder til mange forskellige oplevelser og ture. Hvis du gerne vil ud på fjorden, kan du i sommermånederne fx låne en nationalpark-kano i Møllekrogen eller i Gershøj, en traditionel klinkbygget jolle ved Kattinge Værk eller du kan booke en tur på Kutlingen eller Skarven.

Du kan også overnatte til søs på nationalparkens flydende lejrplads i Møllekrogen, eller sejle med et vikingeskib fra Vikingeskibsmuseet - eller hvad med en gourmet-sejltur med Sagafjord?

Mulighederne er mange! Læs mere om sejlture i nationlaparken her.

Hvis du vil opleve fjorden fra land kan du gå eller cykle ad Fjordstien, besøge en af de mange hyggelige havne eller strande, tage på fisketur eller fugletur.

Find turforslag på og omkring Roskilde Fjord her.

Endelig kan du gå på opdagelse via et kort og læse meget mere om fjordens udflugtsmål i nationalparkens app eller webkort her.

© Fotografer: Ole Malling: Hesteholmene, Roskilde Fjord fra luften, Jyllinge Fiskerihavn; Sarah Green: Bolund; Nynne Sørgaard: Video om Bolund, Salvadparken; Christina Gejel Nielsen: Vigen Strandpark, Elleore, vikingeskib i Kattinge Vig; Thomas Vestergaard-Nielsen: Stenrev-udforskning; Weibel Media: Eskilsø fra luften, Erik Mandrup: Svaneunger, skilt om fredning; Niels Jørgensen: Fjordterne.