Stenrev i Roskilde Fjord

Her finder du viden og nyheder om nationalparkens stenrevsprojekt.

Tre nye stenrev

I vinteren 2022/23 etablerede nationalparken tre stenrev i Roskilde Fjord i samarbejde med Miljøstyrelsen. De nye stenrev ligger ved Veddelev, Nørrerev og den lille ø, Ægholm.

Revene skal kompensere for nogle af de stenrev, som forsvandt fra fjorden på grund af det stenfiskeri, som prægede Roskilde Fjord fra slutningen af 1800-tallet og langt op i 1900-tallet.

Stenrev er havets oaser

Stenrev er havets oaser. Her finder du et særligt rigt plante- og dyreliv. Tang hæfter på stenene og danner tætte tangskove. Muslinger, snegle, krebsdyr og børsteorme trives på og under stenene, havørred og andre fisk kan gemme sig i revets hulrum og i tangskovene, og revene er opvækstområde for en masse fiskeyngel.

Faktisk har det vist sig, at der på lavt vand kan være 10-30 gange så meget liv på stenrev sammenlignet med bunden omkring.

Følg livet udvikle sig på Kong Helges Stenrev

Stenrevet ved Veddelev har fået navn efter sagnkongen Helge. Kong Helges Stenrev er mindre end de to andre stenrev, og det er anlagt som et formidlingsrev på lavt vand.

Det betyder, at du som badegæst kan svømme eller vade ud og følge livet under vand gennem dykkerbriller eller vandkikkert. Stenrevet er anlagt som en labyrint af sten, og der er skilte under vandet, hvor du kan læse om de arter, du møder.

Livet på stenrevene følges af forskere

De nye stenrev bliver fulgt af forskere. Derfor kan vi her løbende dele viden om, hvordan livet på de nye stenrev udvikler sig.

Den første formidlingsrapport beskriver livet under overfladen inden udlægning af stenrev ved Ægholm og Nørrerev. Senest er en undersøgelse gentaget i august 2023, hvor stenene havde ligget i vandet i ½ år. Hvordan stenrevene så ud, kan du se i denne film:

Læs den første formidlingsrapport 2022 som PDF (baseline rapport)

Læs første udviklingsrapport fra 2023 som PDF

Billederne nedenfor viser bunden ved Nørrerev og Ægholm før etableringen af stenrev (venstre kolonne) og ½ år efter etablering af stenrev (højre kolonne).

Den foreløbige konklusionen er klar: Der er allerede masser af liv på de nye rev. De mest almindelige fisk er hundestejle og kutling, men der er også registreret tangnål, fladfisk, sild og havørred. Andre dyr på revene er fx brakvands-klokkepolyp, brakvands mosdyr og enkelte blåmuslinger og rurer. På lav vanddybde er mange sten allerede dækket af alger i røde, grønne og brune nuancer med fine navne som krølhårstang, klotang, tæt rødsky og violet ledtang. På tre meters dybde er bevoksningen sparsom.

Udviklingen vil fortsat blive fulgt og der er en forventning om, at den store brunalge blæretang vil etablere sig på sten på ½-1 meters vanddybde i de kommende år.

Flere forundersøgelser afgjorde placering af stenrev

De tre lokaliteter for stenrev er nøje udvalgte. Før etableringen af stenrevene gennemførte nationalparken en række forundersøgelser i samarbejde med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), DTU Aqua og Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Fx har vi undersøgt, hvor fjordbunden kan bære et stenrev, hvor nye stenrev ikke vil genere de sejlende og hvor vi ikke ødelægger eksisterende, vigtige levesteder - og fortidsminder.

Faktaark om anlæggelse af nye stenrev

Finansiering

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet indgik i sommeren 2020 en politisk aftale, der sikrede finansiering af stenrevsprojektet i Roskilde Fjord.

I sensommeren 2020 besøgte forhenværende miljøminister Lea Wermelin nationalparken for at se nærmere på placeringerne af de kommende stenrev. Med på turen var blandt andre borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam (tv.) og daværende borgmester i Lejre Kommune, Carsten Rasmussen (th).

© Fotografer: Karsten Dahl: Undervandsfotos; Martin Kunzendorf: Dronefotos og film fra etablering af stenrev; Thomas Vestergaard-Nielsen: børn og voksne med vandkikkerter; Nynne Sørgaard: Minister og borgmestre på Nørrerev.