Landskabs- og biodiversitets­projekt på Bognæs

Landskabet på halvøen Bognæs i Roskilde Fjord er enestående og har tydelige tråde tilbage til fortidens kongelige vildtbane og guldalderlandskab. Det er vigtigt at bevare, og det er vigtigt at genskabe og videreudvikle.

Nationalparken arbejder med et stort landskabs- og biodiversitetsprojekt på Bognæs med i alt 476 hektar.

Projektet understøtter biodiversitet, landskabsværdier, rekreative interesser og jagtinteresser ved at tage afsæt i fortidens drift som kongelig vildtbane med græssende hjortevildt og kreaturer.

For at sikre og forbedre biodiversiteten vil vi:

  • Genskabe den naturlige hydrologi (vandstandsforhold) gennem etablering og forbedring af mindst 40 vådområder spredt over hele halvøen – i både skov og på lysåbne områder.

  • Omlægge ca. 30 hektar tidligere dyrkningsarealer i det åbne land til blomsterrige enge og overdrev med krat og derved genoprette det tidligere så rigt favnende dyreliv med bl.a. sommerfugle, vilde bier og viber.

  • Genskabe tidligere stenstrøninger med store sten i landskabet og reetablere et 200 meter langt stendige af kulturhistorisk værdi.

  • Etablere ekstensiv afgræsning året rundt med hårdføre kreaturer, heste og den eksisterende bestand af dådyr og rådyr. Ejer sørger primært selv for dette tiltag og hjælper i øvrigt med at forberede og koordinere projektets realisering i et væsentligt omfang. Besøgende vil have adgang til halvøen som hidtil.

Projektet supplerer og understøtter et igangværende EU-LIFE-projekt i skovene på Bognæs, som Miljøstyrelsen gennemfører for at bevare og sikre levesteder for den sjældne skovbille, eremit. Den lever i de ældgamle ege- og bøgetræer i området.

Landskabs- og biodiversitetsprojektet på Bognæs er udviklet af Nationalpark Skjoldungernes Land i tæt samarbejde med lodsejer Michael Halbye og konsulentfirmaet Ravn-Nature ApS, og projektet er støttet af A.P. Møller Fonden. 

Projektet er af stor naturmæssig værdi i sig selv, men det er vores håb, at det også kan tjene til inspiration for andre private lodsejere. Disse lodsejere er nemlig vigtige brikker i arbejdet med at stoppe tilbagegangen for natur og biodiversitet i Danmark.

“Jeg er glad for og stolt over at være en del af denne indsats. Og jeg håber, at projektet på Bognæs kan være med til at inspirere andre lodsejere til at gøre noget tilsvarende.”

Michael Halbye

Lodsejer