Det arbejder Nationalpark Skjoldungernes Land for

Nationalparkens vision

Nationalpark Skjoldungernes Land blev indviet i 2015 som den fjerde nationalpark i Danmark – den første på Sjælland. Nationalparken adskiller sig på mange måder fra de i dag fire andre nationalparker, både med hensyn til landskabets karakteristika og de kulturhistoriske spor, man finder i landskabet, samt i forhold til områdets natur og det særlige fjordmiljø.

Nationalparken rummer adskillige kulturhistoriske besøgssteder. Fra Sagnlandet Lejre, Vikingeskibsmuseet i Roskilde og den tusinde år gamle Roskilde Domkirke, som er på UNESCO’s liste over verdensarv, til flere herregårde og slotte, herunder Ledreborg Slot, godslandskabet og de mange landsbymiljøer.

Lejre har været centrum for udviklingen af den tidlige kongemagt i Danmark, og området emmer derfor af historier og myter, herunder fortællingerne om Skjoldungerne, der har lagt navn til nationalparken.
Blandt skovområderne i nationalparken er Bidstrupskovene i syd det største. Her findes biotoper med høj biodiversitet, og skoven er hjemsted for flere sjældne arter, blandt andre hasselmusen og engperlemorssommerfuglen.

De artsrige løvskove på Bognæs har en smuk beliggenhed ud til fjorden og rummer bevoksninger med 300-500 årige gamle ege. De gamle træer er vigtige levesteder for sjældne insekter som fx eremitten. Havørnen har været fast ynglefugl på Bognæs i de seneste 17 år og ses hyppigt i området.

Boserup Skov har en artsrig flora og er særlig kendt for sit rige forårsflor med både hvide, gule og blå anemoner, mens skoven har en nærmest ikonisk status for svampeinteresserede.

Roskilde Fjord er udpeget som Natura 2000-område (både habitat- og fuglebeskyttelsesområde) og er et af Danmarks vigtigste raste- og fourageringsområder for vandfugle med international betydning for flere fuglearter. Fjordens mange øer og holme er endvidere et vigtigt yngleområde for mere end 25 arter.

Nationalparken vil være dén danske nationalpark, der rummer dette brede spektrum af værdier og oplevelsesmuligheder i ét og samme område. Nationalparken arbejder derfor for at skabe en større sammenhæng: Mere sammenhængende natur med højere biodiversitet, flere forbindelseslinjer mellem naturoplevelser, kulturspor og kulturhistoriske highlights og en stærk forankring og videregivelse af nationalparkens historie og fortællinger.

Danmarks Nationalparker

Nationalpark Skjoldungernes Land blev indviet i 2015, og nationalparken er en af i alt fem danske nationalparker. Nationalparkerne ligger i nogle af landets fineste naturområder. Hver nationalpark har til opgave at beskytte og styrke naturen, landskabet og kulturhistorien i området – samt udvikle friluftsliv, formidling, undervisning, forskning, lokale fællesskaber, erhverv og turisme på en bæredygtig måde.

Læs mere om Danmarks nationalparker her

Nationalparkloven

Nationalparkernes arbejde skal understøtte de formål, som er beskrevet i nationalparkloven. Læs nationalparkloven fra 2007.

Lovgrundlaget for Nationalpark Skjoldungernes Land er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 943 af 27. juni 2016: Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land.

Nationalparkplan

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner, som beskriver, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne via konkrete handlinger og mål.

Mange mål og indsatser kan række ud over den seksårige periode, og derfor bygger nye nationalparkplaner videre på det arbejde, som er gennemført i den foregående planperiode, ligesom at planens indsatser tager højde for, hvad der ellers rør sig i området.

I Nationalpark Skjoldungernes Land arbejder vi inden for fem temaer:

  • Natur
  • Kultur
  • Friluftsliv
  • Formidling, undervisning og forskning
  • Lokalsamfund, erhverv og turisme

Nationalparkplan 2024-2029

I december 2023 vedtog nationalparkens bestyrelse en ny Nationalparkplan for perioden 2024-2029. Du kan hente denne og den tidligere plan nedenfor.

Årsberetninger

Her finder du nationalparkens årsberetninger. Beretningerne giver et godt billede af den måde, nationalparken arbejder på, og hvad der er sket i de forgangne år.

Søger du en årsberetning fra tidligere år, kan du kontakte nationalparkens sekretariat på npskjold@danmarksnationalparker.dk.