Nationalparkplan 2024-29

I seks år har nationalparken arbejdet med indsatser og mål beskrevet i nationalparkplanen for 2017-2023. Nu skal der skrives en ny plan gældende for de kommende seks år - og du kan være med.

Nationalparkplan 2024-2029 er i høring

Bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land sender hermed et forslag til Nationalparkplan for 2024-2029 samt den tilhørende miljørapport i offentlig høring i 12 uger. 

Læs forslag til Nationalparkplan 2024-2029 her

Læs miljøvurderingen her

I den nye plan bygges der videre på en lang række af de aktiviteter, der har været gennemført i den første planperiode. Herudover planlægges bl.a. en øget indsats for at forbedre natur- og miljøforholdene i og omkring Roskilde Fjord samt en øget involvering af frivillige kræfter til bl.a. naturpleje og ‘citizen science’-projekter.

Indsigelser til nationalparkplanen sendes til nationalparkens sekretariat senest torsdag den 30. november 2023.

Obfuscated Email 

Ny nationalparkplan

I december 2023 skal nationalparkens bestyrelse vedtage en ny nationalparkplan. Planen skal lægge linjen for, hvad nationalparken skal arbejde med de næste seks år frem til 2029.

Hvad er en nationalparkplan?

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner, som beskriver, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne via konkrete handlinger og mål.

Se nationalparkplan 2017-23

Nationalparkloven

Nationalparkens arbejde skal understøtte de formål, som er beskrevet i nationalparkloven.

Læs Nationalparkloven fra 2007 

Hvad skal nationalparken?

Nationalparkplaner gælder for seks år ad gangen. Mange mål og indsatser kan dog række ud over den seksårige periode, og derfor skal en ny plan bygge videre på det arbejde, som er gennemført i den foregående planperiode.

Læs redegørelse og evaluering for 2017-23

Temaer

I Nationalpark Skjoldungernes Land arbejder vi indenfor fem temaer:

 • Natur
 • Kulturhistorie
 • Friluftsliv
 • Formidling, undervisning og forskning
 • Lokalsamfund, erhverv og turisme

Tidslinje

Den nye nationalparkplan offentliggøres i december 2023. Den bygger blandt andet på fire workshops med nationalparkens bestyrelse og rådtre borgermøder og idéer fra offentligheden.

Procesplan:

 • Februar: Opsamling på borgerforslag
 • Marts-maj: Udarbejdelse af første planforslag og drøftelse af denne i nationalparkens råd og bestyrelse
 • Maj-juli: Korrektioner fra råd og beslutninger modtages
 • Juli-august: Udarbejdelse af andet planforslag og miljøvurdering
 • September: Andet planforslag forelægges bestyrelsen og offentligheden
 • September-november: Høringsperiode, hvor alle har 12 uger til at komme med indsigelser
 • December: Vedtagelse af planen, offentliggørelse og tryk.

Tak for idéerne

Idéfasen er nu slut, og det er ikke længere muligt at sende idéer og forslag til den nye nationalparkplan. 

Vi har modtaget omkring 80 idéer og forslag. Tusind tak for dem!

Borgermøder

Som startskud på idéfasen inviterede nationalparken i november 2022 til tre borgermøder, hvor fremmødte kunne komme med idéer og forslag til den nye plan.

Der var møder i både Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, og alle steder var der en livlig debat og god stemning.

Workshops med råd og bestyrelse

Siden 2017 har nationalparken arbejdet med konkrete mål inden for de fem temaer, som er defineret i første plan (2017-2023).

I september mødtes sekretariat, råd og bestyrelse til fire workshops. Her opstod både idéer og gode diskussioner om, hvad nationalparken skal arbejde videre med i næste planperiode.

Se resultaterne fra de fire workshops her

Mere viden om proces og plan

Nationalparkplan 2017-2023

Nationalparkplan 2017-23

Her kan du se og læse "Nationalparkplan 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land". Planen blev vedtaget af bestyrelsen den 20. marts 2017, og gælder for perioden 1. april 2017-31. marts 2023.

430 forslag i idefasen

Da nationalparkplanen for 2017-23 skulle skrives, modtog nationalparken hele 430 idéer i idéfasen. Idéerne er indgået i arbejdet med at udvikle nationalparkplanen. Til inspiration for idéfasen blev hæftet "Idéoplæg" udgivet.