Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Fugleture

Nationalpark Skjoldungernes Land har både kyster, søer, skove og åbent land - det giver gode muligheder for at se på mange forskellige fugle.

Hvor kan jeg se fugle?

Roskilde Fjord, skovhøjlandet og de store åbne landskaber giver mange gode muligheder for at se fugle helt tæt på - eller med kikkert.

Der findes fugletårne og gode udsigtspunkter rundt i hele nationalparken. Læs mere om dem her på siden.

Se kort med fuglelokaliteter

Fjordens og skovens fugle

Du kan se et hav af forskellige fugle ved Roskilde Fjord, der i efteråret tiltrækker mellem 30.-60.000 fugle - og om vinteren ofte endnu flere. Fjorden er et af Danmarks vigtigiste raste- og fourageringsområder for vandfugle. Derfor er området også udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde.

I de gamle skove i nationalparken kan du lytte til massevis af fuglestemmer i foråret og i det åbne herregårdslandskab svæver rovfuglene over dig.

Den Flyvende Dør og Sort Måne

Mærk suset under vingerne på havørnen og se tusindvis af troldænder samle sig og lette i tusmørket i videoerne her nedenfor.

Se havørnen

I mange år har havørnene holdt til ved Roskilde Fjord. Her er rigeligt med fisk, vandfugle og ådsler, som den kan spise.

Det er Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på op til 2,45 meter! Derfor kaldes den også 'den flyvende dør'.

Ynglepladser ved Bognæs og Eskilsø

Havørnen er sky og bygger kun rede på uforstyrrede steder. I 2006 begyndte et havørnepar at bygge rede på Bognæs, hvor der siden er kommet 2 unger hver sommer. Du kan opleve havørnene fra fjordkysten på østsiden, når de flyver over vandet for at fange føde.

De seneste år har havørne også opholdt sig omkring en våge ved Eskilsø. En god udkigspost om vinteren er Skovbroen ved Østskoven.

Langsom fremgang

Havørnen var tidligere meget udbredt i Danmark, men forsvandt i 1911 som ynglefugl i landet. Havørnen genindvandrede til Danmark i 1995, og har siden været i langsom fremgang.

Mere information

Du kan læse mere om 'Haliaeetus albicilla' i Miljøstyrelsens artsleksikon

Du kan også blive klogere på havørnens historie i DK i Dofbasen

Tur til Kattinge Søerne

Store Kattinge Sø og Lille Kattinge Sø ligger umiddelbart syd for Kattinge Vig og var oprindeligt en del af Roskilde Fjord. 

Troldænder, stære og fiskeørn

Kattinge søerne er udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde og er en del af Natura 2000-område. I vinterhalvåret er det en af Nordeuropas største rastepladser for Troldænder; op mod 30.000 hviler i søen, efter fouargering i fjorden om natten.

Du kan også opleve store stæreflokke, som bruger rørskovene som overnatningsplads. I september kan du se fiskeørn og om vinteren holder isfuglen til ved Kattinge Værks udløb.

Læs mere om Kattinge som udflugtsmål her

Fugletårn

Øst for slusen ved Kattinge Værk fører en sti til videre til den nordlige ende af Store Kattinge Sø, hvor der står et fint fugletårn.

Selsø Sø

Søen og de omkringliggende enge er et statsfredet naturreservat og er derfor lukket for offentligheden. Men fra de omkringliggende højdedrag er der frit udsyn over søen.

Der er opstillet et fugletårn i søens sydende, og det kan anbefales at gå en tur ad stien der udgår fra søens sydende og løber langs bredden af Møllekrog

Fiskehejre, hættemåger og grågæs

Du kan se fiskehejrer året rundt i søen. I yngletiden er søen domineret af hættemåger og grågæs, men den huser også en række andre vandfugle f.eks. lappedykkere.

I træktiden raster mange grågæs og svømmeænder i området. I vinterhalvåret ses flokke af troldænder.
Læs mere om Selsø som udflugtsmål her

Rovfugle i Gl. Lejre

I landskabet omkring Gl. Lejre findes flere høje, der kan fungere som pladser for fuglekiggeri.

I det åbne landskab kan du se rovfuglene som musvåge, vandrefalk og rød glente svæve over dig.

Skrivernæbbet

Syd for Selsø Sø ligger Skrivernæbbet øst for Møllekrogen.

Her kan du se mange af fjordens fugle ved at gå langs kysten fra Skrivernæbbet til Selsø Hage.

Svaleø

Midt i den lille vig Bløden ved Risø ligger Svaleø. Den er en af fjordens mindste øer og rager kun godt 1 meter over daglig vande.

Læs mere om Roskilde Fjords øer og holme som udflugtsmål

Hjejler, viber og klyder

Øens ynglefuglebestand har varieret i tidens løb. I de senere år er opbygget en stor hættemågekoloni, men der forekommer også Klyder og Fjordterner.

I efteråret raster flokke af Hjejler og Viber på Svaleøen, og de store flokke af Grågæs, som raster på Bløden i det tidlige efterår bruger også flittigt øen.

Fjordens fugle

Du kan se et hav af forskellige fugle ved fjorden på grund af dens lave vand og store kystsstrækninger.

Du kan finde finde beskrivelser af fjordens fugle i Miljøstyrelsens artsleksion her:

Øer og holme som yngle- og rasteområde

Roskilde Fjord er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Det lavvandede område og de mange øer og holme gør fjorden attraktiv som yngle- og rastelokalitet.

På de ca. 30 øer og holme yngler hvert år 3.-6.000 fuglepar. De fleste af øerne er fredede, og færdsel er forbudt i yngletiden fra 1. april-15. juli på øer og holme samt i en 50 m. zone rundt om disse.

På Roskilde Fjord-folderen kan du se og læse om fredninger og færdselsforbud i yngletiden:

Roskilde Fjord - God tur