Organisation

Bestyrelsen

Nationalpark Skjoldungernes Land er juridisk set en fond og et selvstændigt organ indenfor den statslige forvaltning. Fonden ledes af en bestyrelse, som har 15 medlemmer. Medlemmerne er udpeget af miljø- og fødevareministeren for en fireårig periode. Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og udvikle nationalparken.

I den nuværende bestyrelse sidder repræsentanter fra: de tre kommuner; Roskilde, Lejre og Frederikssund, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen. Deres funktionsperiode er 2019-23.

Nationalparkens formand Lars Vedsmand blev i 2019 genudpeget af Miljøministeren.

Læs Nationalparkbestyrelsens forretningsorden

Sekretariat

Bestyrelsen har nedsat et sekretariat til at varetage den daglige drift og bidrage til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen.

Kontakt sekretariat

Rådet

Bestyrelsen nedsætter et nationalparkråd for en tilsvarende fireårig periode, der skal rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet skal endvidere medvirke til, at udviklingen af nationalparken sker med bred lokal forankring og opbakning. Nationalparkrådet har mellem 15-20 medlemmer.

Rådets medlemmer bliver indstillet af organisationer, netværk og enkeltpersoner i området. Tilsammen besidder rådets medlemmer en bred faglig viden og solide netværk indenfor hvert af emneområderne: Natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, undervisning, og erhverv. Nationalparkbestyrelsen sammensætter råd med brede kompetencer samt en vis demografisk og geografisk spredning.

Det 1. råd blev nedsat i januar 2016 og havde funktionsperiode frem til maj 2019. Et nyt nationalparkråd nedsættes i september 2019 - læs mere om det under Nyheder.

Læs Nationalparkrådets kommissorium

Læs Nationalparkrådets forretningsorden

Bestyrelsesmedlemmer 2019-23

Formand

Lars Vedsmand

Bestyrelsesmedlemmer:

Indstillet af:

Afventer afløser for Joy Mogensen

Roskilde Kommune

Carsten Rasmussen

Lejre Kommune

John Schmidt Andersen

Frederikssund Kommune

Søren Grøntved

Danmarks Naturfredningsforening

Jan Eriksen

Friluftsrådet

Anne Birgitte Fischer Stausholm

Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet

Marianne Svendsen

Landbrug og Fødevarer

Silvia Munro

Dansk Skovforening

Iben Bækkelund Jagd

Kulturstyrelsen  

Thomas Mahler

VisitDenmark

Solveig Jonasson

Dansk Ornitologisk Forening

Jens Peter Simonsen

Naturstyrelsen 

 

 

 

 

Rådsmedlemmer 2016-2019

 Formand

 Gordon P. Henriksen

 Rådsmedlemmer:

 Indstillet af:

Sten Asbirk

Biologiforbundet

Erik Bahn

Handicaprådet i Lejre

Jesper Brandt

Roskilde Universitet

Jesper Fonager Uhre Christensen

Orienteringsklubberne

Claus Christiansen

Vikingeskibsmuseet

Lars Holten

Sagnlandet Lejre

David Høyer

Roskilde Domkirke

Tine Kongsgaard

Gl. Lejre Bylaug

Kaj Knudsen

Kano- og kajakforbundet

Tim Krat

Boserupgård

Henning Nevers

Dansk Islandshesteforening

Sidsel Naut

Roskilde Katedralskole

Tue Nygaard

Danmarks Jægerforbund

Claus Helweg Ovesen

Dansk Botanisk Forening

Brian Petersen

Det Danske Spejderkorps

Mogens Petersen

Lejre Kunstråd

Johan Scheel

Lejre Erhvervsforum

Elisabeth Holm Nielsen

Herregårdsmuseet Selsø Slot

Bente Skytte

Borgergruppe i Skibbyområdet