Organisation

Bestyrelsen

Nationalpark Skjoldungernes Land er juridisk set en fond og et selvstændigt organ indenfor den statslige forvaltning. Fonden ledes af en bestyrelse, som har 15 medlemmer. Medlemmerne er udpeget af miljø- og fødevareministeren for en fireårig periode. Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og udvikle nationalparken.

I den nuværende bestyrelse sidder repræsentanter fra: de tre kommuner; Roskilde, Lejre og Frederikssund, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen. Deres funktionsperiode er 2019-23.

Nationalparkens formand Lars Vedsmand blev i 2019 genudpeget af Miljøministeren.

Læs Nationalparkbestyrelsens forretningsorden

Sekretariat

Bestyrelsen har nedsat et sekretariat til at varetage den daglige drift og bidrage til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen.

Kontakt sekretariat

Rådet

Bestyrelsen nedsætter et nationalparkråd for en tilsvarende fireårig periode, der skal rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet skal endvidere medvirke til, at udviklingen af nationalparken sker med bred lokal forankring og opbakning. Nationalparkrådet har mellem 15-20 medlemmer.

Rådets medlemmer bliver indstillet af organisationer, netværk og enkeltpersoner i området. Tilsammen besidder rådets medlemmer en bred faglig viden og solide netværk indenfor hvert af emneområderne: Natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, undervisning, og erhverv. Nationalparkbestyrelsen sammensætter råd med brede kompetencer samt en vis demografisk og geografisk spredning.

Det 1. råd blev nedsat i januar 2016 og havde funktionsperiode frem til maj 2019. Et nyt nationalparkråd nedsættes i september 2019 - læs mere om det under Nyheder.

Læs Nationalparkrådets kommissorium

Læs Nationalparkrådets forretningsorden

Nyt råd 2023-2027

I december 2023 skal bestyrelsen nedsætte et nyt råd. Derfor er der nu åbent for, at alle kan indstille kandidater til nationalparkrådet.

Læs mere og indstil din kandidat her

Bestyrelsesmedlemmer 2023-2029

Formand

Torben Flinch

Bestyrelsesmedlemmer:

Indstillet af:

Tomas Breddam

Roskilde Kommune

Tina Mandrup

Lejre Kommune

Tina Tving Stauning

Frederikssund Kommune

Erik Olsen

Danmarks Naturfredningsforening

Mette Rose

Friluftsrådet

Anders Brusendorff

Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet

Henrik Svendsen

Landbrug og Fødevarer

Tanja Blindbæk Olsen

Dansk Skovforening

Julie Nielsen

Slots- og Kulturstyrelsen  

Thomas Mahler

VisitDenmark

Per Frydenlund Nielsen

Dansk Ornitologisk Forening

Jan Søndergaard

Naturstyrelsen 

Afventer

Nationalparkrådet

Afventer

Nationalparkrådet

 

 

 

 

Rådsmedlemmer 2019-2023

 Formand

Brian Petersen

 Rådsmedlemmer:

 Indstillet af:

Bent Lund Hansen

Roskilde Omegns Lystfiskerklub

Bente Skytte

Sitgruppe i Selsø området

Christella Bamford Christensen

Galleri Henochba

Claus Christiansen

Fonden Roskilde Vandrerhjem

Claus Helweg Ovesen

Dansk Botanisk Forening

Elisabeth Holm Nielsen

Herregårdsmuseet Selsø Slot

Hans Aare

Jyllinge Holme Jagtforening

Jesper Brandt

Roskilde Universitet
Jesper Simonsen Gershøj Fritidsfiskerforening

Johans Scheel

Lejre Erhvervsforum

Kaj Knudsen

Jyllinge Sejlklub

Lars Holten

Sagnlandet

Lisa Mai Wernerburg

Roskilde Oplevelseshavn

Michael Donstrup

Danmarks Jægerforbund

Mogens Petersen

Lejre Kunstforening

Morten Alfastsen

Skibby Aktive

Sten Asbirk

Biologiforbundet

Søren Nielsen

Vikingeskibsmuseet

Thomas Gayalokay

Danmarks Naturvejlederforening

Tim Krat

Boserupgård Naturcenter