Året der gik i nationalparken

Publiceret 17-12-2021

Vi ser tilbage på et spændende 2021 med masser af nationalpark-projekter – og frem mod et nyt og mindst ligeså spændende 2022.

Året går på held. Foto: Liv Louise Holm

Stenrev, vandhuller og græssende dyr. Shelters, stier og kanoer. Fællesskaber, kunst og masser af børn på tur. Der er sket en hel del i 2021 – og meget spændende venter forude.

Her ser vi tilbage på nogle af de projekter, som nationalparkens sekretariat har arbejdet med i 2021 og til slut ser vi frem mod næste år, som blandt andet står på nye stenrev, nye udendørs klasseværelser og 300 ekspeditioner for 3.-7. klasses elever i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner.

Projekter på Roskilde Fjord

Ude på Roskilde Fjord har fuglene igen ynglet – som de gør hvert forår. På de mange små øer og holme kan fuglene finde gode og trygge ynglepladser – men freden kan let blive forstyrret af rotter, ræve og mennesker.

I 2021 har nationalparken derfor - igen - haft fokus på at holde øer og holme fri for rotter og ræve – et arbejde der sker i samarbejde med Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, Naturstyrelsen samt frivillige fra Jyllinge Holme Jagtforening – og det gav pote. Årets fugletælling viste nemlig stor ynglesucces på Eskilsø og en fin fremgang for ternerne, som havde et rigtig skidt år i 2020. Dog er der fortsat rotter på flere af de små øer, og derfor fortsætter indsatsen mod rotter.

Nationalparken har igen i år også haft fokus på udviklingen af et bæredygtigt friluftsliv på fjorden. Fx er der lagt friluftsøer ud og opsat skilte på øer og holme om adgangsforbud i fuglenes yngletid. Gennem de seneste tre år har nationalparken været projektleder på et nordisk samarbejdsprojekt om forebyggelse af forstyrrelser af dyrelivet i marine områder, og i 2021 blev det til et afsluttende seminar i Færder Nationalpark i Norge – projektet fortsætter nu som et nordisk netværk.

Et af nationalparkens store naturprojekter er etableringen af to eller tre stenrev i Roskilde Fjord. Stenrev kaldes havets oaser, fordi de danner grundlag for masser af liv – og etableringen af nye stenrev skal derved skabe bedre betingelser for fisk og andre dyr og planter i fjorden. I 2021 kom de sidste tilladelser på plads og projektet kan derfor realiseres i 2022!

stenrev

Flere naturprojekter på land

Inde på land er der i 2021 gennemført en lang række små og større naturprojekter. Der er blandt andet renoveret hegn omkring et strandengsareal på Bognæs, hvilket betyder, at græssende dyr igen kan græsse området til glæde for en lang række urter, insekter og fugle. I Jyllinge har Jyllinge Fårelaug fået en ny fåre-pram, så de kan fortsætte deres store indsats med naturpleje på en af fjordens rigeste ynglefugle-lokaliteter, Lilleø.

Fem nye vandhuller er kommet til – to ved Kisserup Krat og tre ved Abbetved. Ved Kisserup er rejst en storkerede, og derudover er der plantet krat ved Skov Hastrup og Abbetved. Indsatserne er især til glæde for områdets padder, insekter og fugle.

I 2020 fik nationalparken udarbejdet små forvaltningsplaner for 20 sjældne plantearter. I 2021 blev der fulgt op på nogle af disse med indsatser i Bidstrupskovene, ved Skov Hastrup og på Aastrup Kloster. Samtidig blev et arbejde med at få udarbejdet forvaltningsplaner for flagermus også igangsat.

En af årets store nyheder på naturområdet blev Den Danske Naturfonds opkøb af Lerbjergskoven, som ligger i forbindelse med Bidstrupskovene. Købet betyder, at skoven bliver omlagt fra produktionsskov til urørt skov, og at færdsel i skoven nu bliver tilladt på samme vilkår som i offentlige skove, fx må man nu ride uden ridekort, gå uden for stier og skovveje og opholde sig i skoven hele døgnet.

Lerbjerg skov

Fællesskaber på trods

På trods af corona er fællesskaberne i nationalparken blomstret i 2021. Flere og flere frivillige deltager i fællesskaber omkring naturpleje, fx den årlige lefestival på Kildeengen i Bidstrupskovene, høslet-arrangementer og skovstævning i Boserup Skov. Ved årets affaldsindsamlinger deltog mere end 700 frivillige, som tilsammen fjernede næsten et ton affald ude på og langs Roskilde Fjord.

I 2021 er der også opstået helt nye fællesskaber, blandt andet et fællesskab omkring etablering af fjordhaver i Roskilde Fjord. Kimen til fællesskabet blev sået tilbage i 2020 ved fejringen af Fjordens Dag. Også i 2021 blev Fjordens Dag fejret med en fjordfestival den 12. september. I både Jyllinge, Roskilde og Gershøj indbød frivillige foreninger til masser af fjord-aktiviteter, og rigtig mange besøgende lagde vejen forbi.

Det samme gjorde rigtig mange lokale i Jyllinge, da byens nye café og kulturhus, Fjordglimt, efter et langvarigt renoveringsarbejde kunne slå dørene op. Stedet, som er drevet af frivillige, er allerede blevet et samlingspunkt i Jyllinge. I haven foran huset har nationalparken i samarbejde med kunstner Hartmut Stockter etableret et udendørs klasseværelse, grejskur og kunstværk i ét. Værket KOMORAN, der har form som en skarv, skal være til glæde for lokale skoler og foreninger.

Inde på café Fjordglimt kan man besøge en ny nationalpark-port, hvilket er et rum med formidling om nationalparken og inspiration til oplevelser. En sådan nationalparkport kan man nu møde flere steder i nationalparken, blandt andet hos Lejre Vandsport på Herslev Strand, Tadre Mølle, Roskilde Oplevelseshavn, Skibby og Selsø Slot.

Netop på Selsø Slot blomstrer fællesskaberne også – og her har nationalparken i 2021 styrket indsatsen med ansættelsen af to nye medarbejdere, Sofie Myschetzky og Mia Laybourn Steiness. Begge er ansat i stillinger, som blandt andet skal styrke nationalparkens arbejde i den nordlige del, og især Sofie har fokus på Selsø Slot og området omkring det smukke herregårdsmuseum.

Høslet

Faciliteter til friluftslivet

Rundt omkring i nationalparken er der i 2021 også kommet nye faciliteter til friluftslivet. I begyndelsen af året kunne vandrende endelig gå tørskoet gennem Rørmosen ved Roskilde Golfklub. Strækningen gennem det fine og urørte skovstykke er en del af Skjoldungestien. Tidligere var passagen meget vanskelig – og meget våd at passere, men med en ny og legende spang kan Rørmosen nu opleves af både store og små.

Igen i år blev de seks nationalpark-kanoer i Møllekrogen og Gershøj et tilløbsstykke, og mange var en tur ude på Roskilde Fjord. Vi håber, at alle fortsat vil passe godt på kanoerne, når de kommer tilbage i 2022.

I Lejre er der opført to nye, unikke, arkitekttegnede sheltere. Den nye shelterplads har både bålplads og multtoilet, og pladsen kan frit benyttes af både dagsgæster og overnattende gæster. I Salvadparken er der sket en opgradering af shelterpladsen, fx er det ældre shelter blevet renoveret, begge sheltere har fået lævægge og bagageluer, og nye faciliteter som tebord, kogegrejskasse og hylder er blevet tilføjet. Endelig er der etableret nye bålpladser ved Avnstrup Spejdercenter.

De mange nye faciliteter skaber nye og bedre muligheder for oplevelser ude i nationalparken. Dette er selvfølgelig også med til at skabe mere færdsel – og derfor har nationalparken i 2021 arbejdet med et stort projekt, der undersøger udfordringer i forbindelse med færdsel på private arealer. Ønsket er at anvende denne viden i arbejdet med at forebygge konflikter mellem besøgende og lodsejere i nationalparken.

spang gennem rørmosen

Arrangementer og oplevelser

Mange har i løbet af de sidste to år med corona erfaret, at der er masser af oplevelser ude i nationalparken på egen hånd. I foråret udgav nationalparken et nyt turkort med ruter, faciliteter og besøgssteder, og dermed kan besøgende nu bevæge sig ud i nationalparken – helt analogt. Samtidig bliver nationalparkens hjemmeside og app ”Nationalpark Skjoldungelandet” løbende opdateret, og dermed er der også ruter, faciliteter, inspiration og meget andet til de digitale besøgende.

Til turene på egen hånd er der nu også udviklet Natureventyr i både Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Natureventyr er målrettet de 3-8-årige og tilgås via appen Natureventyr.

Når smittetrykket i perioder har været lavt, har der været mange gode arrangementer, hvor gæster har kunnet samle sig. Fx blev der i foråret afholdt Nat i Naturen og henover sommeren kunne nationalparken invitere til sejlture på Roskilde Fjord med museumsbåden, Skarven. I alt har Skarven sejlet 22 tursejladser med besøg til blandt andet Eskilsø, Skullelev Ås og fjordens rige fugleliv.

I foråret kunne nationalparken indvie en ny bookingportal. Her kan alle klikke ind, finde og booke unikke oplevelser i nationalparken. Oplevelserne bliver udbudt af nationalparken selv og af nationalparkens partnere.

Fjordens dag i Jyllinge

Mange børn fik undervisning i det fri

Corona-pandemien har også haft en særlig betydning for skolerne, hvor der er kommet et endnu større fokus på at flytte dele af undervisningen ud af klasseværelserne til skolernes omkringliggende natur og kultur.

I 2021 har nationalparken produceret en lang række undervisningsmaterialer. Fx er der i samarbejde med Boserupgård Naturcenter udgivet syv undervisningsfilm og to hæfter med opgaver til de yngste, og for Istidsruten har nationalparken skabt et digitalt univers med undervisningsmaterialer og aktiviteter.

I nationalparkens eget store undervisningsprojekt, Bliv Skjoldunge, har 170 klasser planlagt ekspeditioner ud i nationalparken i 2021/22, og til projektet, som er i sin pilotfase, er der udgivet en Bliv Skjoldunge-didaktik, et netsted og en række undervisningsmaterialer.

Samtidig er nye samarbejder opstået, blandt andet om en styrket naturfagsindsats i Frederikssund Kommune fra dagtilbud til udskoling, og med pædagoguddannelsen om afholdelse af et kursus for pædagogstuderende med fokus på praktisk erfaring med natur, udeliv og science.

børn i naturen

2022: Nye stenrev og godt nyt til skolebørn

Der sker rigtig meget i nationalparken og flere nye projekter ligger allerede klar til det nye år. Fx er der bevilget midler til flere nye udendørs klasseværelser.

Ved Kattinge Værk skal der etableres hele tre udendørs klasseværelser. Her bliver det gamle slusehus rammen om oplevelser og aktiviteter ved, med og på vandet – for lokale skolebørn, børnehavebørn og alle andre besøgende. Også ved Haldrups grund i Lyndby bliver der i 2022 etableret et nyt, udendørs klasseværelse.

I Bliv Skjoldunge-projektet er der planlagt 300 ture for elever i 3. til 7. klasse, og dermed bliver der i 2022 masser af tilbud om frisk luft til nationalparkens lokale skoler.

Samtidig udvikler nationalparken løbende nye undervisningsmaterialer til inspiration for lærere, der ønsker at tage eleverne med ud på egen hånd – og til foråret går hjemmesiden www.skoveniskolen.dk i luften i en ny form. Hjemmesiden er en platform for undervisningsmaterialer, aktiviteter, videndeling og fællesskaber omkring udeskole i Danmark – og udviklingen af den nye udgave af denne hjemmeside er del af et større projekt, som nationalparken er tovholder på, og hvor det overordnede formål er at få flere børn ud at lære i naturen og kulturen.

Af naturprojekter skal især nævnes de nye stenrev, som bliver etableret i 2022 – et projekt, som har stor bevågenhed både lokalt og nationalt. Fra 2022 kan både forskere og badegæster følge med i, hvordan livet på et stenrev udvikler sig.

Derudover er der planlagt en indsats for padder og krybdyr på Bognæs, oprensning af voldgraven ved Selsø Slot, ligesom at de halvårlige affaldsindsamlinger fortsætter – både til lands og til vands, og nu også med et bidrag fra forskere fra Aarhus Universitet.

Endelig kan nævnes, at der i 2022 bliver etableret en ny kildekalksrute og lyttebænke på Tadre Mølles Trampesti – et projekt, der ligesom alle andre nationalpark-projekter bliver udført i samarbejde med lokale foreninger, lodsejere, besøgssteder, mv.

Tadre Mølle

2022: Nationalparken skriver ny nationalparkplan

Nationalparken arbejder med mange forskellige projekter inden for de seks indsatsområder i Nationalparkplan 2017-23. De seks indsatsområder er ”natur og landskab”, ”kulturhistorie og kultur”, ”friluftsliv”, ”formidling, undervisning og forskning” samt ”lokalsamfund, erhverv og turisme”.

Sideløbende med de mange projekter skal nationalparkens sekretariat i 2022 og starten af 2023 skrive ny nationalparkplan. Planen er grundlaget for nationalparkens arbejde.

Arbejdet med den nye plan vil i høj grad inddrage lokalbefolkningen, og allerede sidst på vinteren vil nationalparken invitere borgere til at sende idéer og input til den nye plan.

2022 bliver dermed et spændende år, hvor flere projekter allerede ligger klar – og mange nye med garanti kommer til. I nationalparkens sekretariat glæder vi os til at fortsætte de mange gode samarbejder!