Ynglefuglene i Roskilde Fjord er blevet talt

Publiceret 09-07-2020

Den årlige fugletælling viser blandt andet en tilbagegang for fjordens terner og små måger.

Knopsvaner og måger ved Ringøen. Foto: Erik Mandrup

Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste områder for ynglende og trækkende fugle. Hele fjorden og en stor del af dens omgivelser er derfor også strengt beskyttet af både dansk og international lovgivning.

Alligevel har man gennem de sidste mange år set en stor tilbagegang i antallet af kolonirugende fugle i fjorden, fx fjord- og havterne og visse mågefugle. 

Frederikssund Kommune, Lejre Kommune, Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land følger udviklingen i antallet af fugle gennem årlige fugletællinger, og i maj blev ynglefuglene på Roskilde Fjord derfor talt af biologer fra Orbicon A/S. 

Rævefri Eskilsø gavner fuglene

De første resultater fra årets fugletælling viser en positiv fremgang for enkelte arter og på enkelte lokaliteter. 

Takket være en indsats fra Jagtforeningen Jyllinge Holme har Eskilsø nu i tre år været fri for ræve, og det har været til stor gavn for ynglefuglene på øen. 

Vadefugle som vibe, rødben, strandskade og klyde yngler nu med så mange par, at Eskilsø helt uden sammenligning er Roskilde Fjords vigtigste ynglelokalitet for ynglende engfugle. 

I 2020 ynglede 54 par viber, 34 par rødben og 35 par strandskader på Eskilsø. Klyden ynglede med hele 98 par, hvilket er en lille fremgang i forhold til rekordåret 2019, hvor 93 par ynglede. 

Strandskade-unge. Foto: Erik Mandrup

Nyt vådområde er populært

En række fuglearter har taget Frederikssund Kommunes nye vådområde ved Selsø Kirke (Bredvig Sø) i brug, fx gravænder, brushøns, viber, gul vipstjert og mange andre fuglearter. 

I 2020 ynglede klyden for første gang med succes i den lille sø, hvor to par klyder fik i alt 7 unger. Klyder, viber og rødben er dermed nogle af de fugle, der i år er talt i større antal sammenlignet med sidste år. 

Det gælder også edderfuglene, som nu yngler på praktisk taget alle fjordens øer og holme. I 2020 talte bestanden i Roskilde Fjord næsten 900 ynglepar.

Edderfugl på Lilleø. Foto: Erik Mandrup 

Terner og små måger i stor tilbagegang

Men det er ikke godt nyt det hele. Med blot 21 par ynglende terner i hele fjorden, er ternebestanden i 2020 den laveste siden 1978.

I slutningen af 1990’erne ynglede årligt mellem 200 par fjordterner og 300 par havterner i fjorden. Siden er det gået stødt tilbage, og kommunerne, Naturstyrelsen og nationalparken samarbejder med forskere for at finde ud af, hvordan den negative udvikling kan vendes.

De små måger, hættemåge og stormmåge, går ligesom ternerne også tilbage i 2020. Efter et godt år i 2019 gik bestanden af hættemåge tilbage fra 247 ynglepar i 2019 til blot 116 par i 2020.

Terne. Foto: Niels Jørgen Rasmussen

Fugle favoriserer forskellige øer

De største fuglekolonier i Roskilde Fjord findes på Eskilsø, ved Selsø Sø, på Lilleø og Øksneholm, men også helt små lokaliteter, fx øerne Slinken og Blak, kan rumme imponerende store mængder af ynglende fugle. 

Øernes forskellighed i størrelse og udseende giver levesteder til mange forskellige arter af fugle. Eskilsø, Øksneholm og Lilleø er store med udstrakte strandenge og gode levesteder for engfugle. 

Blak syd for Eskilsø er ganske lille og består stort set kun af store sten, hvor måger og edderfugle kan finde sig til rette. 

På Skovholmene i Lejre Vig er øerne dækket af rørskove, der i 2020 husede hele 13 par toppet lappedykker.

Fuglene har brug for fred på øer og holme

Tællingerne viser hvert år, at fuglene i Roskilde Fjord har brug for plads. Ofte rykker de rundt mellem de enkelte øer og holme, hvis der opstår problemer der, hvor de plejer at være. Hver eneste ø eller holm kan derfor være af stor betydning for fuglenes langsigtede overlevelse i fjorden - også selvom der nogle år ikke er fugle på øen.

I fuglenes yngletid er de fleste øer og holme i Roskilde Fjord derfor fredet. Det betyder, at man i perioden 1. april til 15. juli skal holde en afstand på minimum 50 meter til øer og holme, og at landgang er helt forbudt i perioden. 

Som alternativ kan surfere og sejlende på fjorden anvende nationalparkens nyetablerede frilufts-ø til pauser med fjordudsigt. Øen ligger 200 meter syd for Veddelev Havn og er den første af to øer, der forventes at komme op forud for yngletiden næste år.

Frilufts-ø. Foto: Henrik Jørgensen

Sjældne fugle og en gammel svane

Årets tællinger bød, som altid, på et par overraskelser. På Eskilsø sås to kærløbere, og ved den nye Bredvig Sø i Frederikssund Kommune lagde en hvidvinget terne vejen forbi. Begge arter er ret sjældne gæster herhjemme. 

På Kølholm blev fundet en ny digesvalekoloni i en af øens skrænter. Digesvalen er en strengt beskyttet fugleart, der kun yngler få steder omkring Roskilde Fjord. 

Bramgåsen, der er en ret ny ynglefugl herhjemme, ses nu mange steder i fjorden, men den er endnu ikke fundet sikkert ynglende.

Endelig var der på Elleore en ringmærket og nu mindst 17 år gammel knopsvane. Ringmærkningen viste, at knopsvanen tilsyneladende har tilbragt hele sit liv i Roskilde Fjord nær Elleore, hvor den blev ringmærket den 28. maj 2003

Kærløbere. Foto: Erik Mandrup