Ny politisk aftale: Roskilde Fjord får stenrev

Publiceret 19-06-2020

Nationalparken vil genetablere flere stenrev i Roskilde Fjord. Nu er finansieringen på plads.

Stenrev er havets oaser. Foto: Karsten Dahl

I en ny politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er der afsat knap 105 millioner kroner til at skabe mere vild natur til gavn for biodiversiteten i Danmark.

Fra denne pulje skal 10 millioner kroner gå til etablering af stenrev – og nationalparkens stenrevsprojekt i Roskilde Fjord er et af de to udvalgte stenrevsprojekter. Det glæder nationalparkchef, Anders Bülow.

- Det er fuldstændig fantastisk! Med aftalen kan vi realisere et projekt, som vil være til stor gavn for biodiversiteten i Roskilde Fjord. Det er allerede et unikt naturområde, som udgør en tredjedel af nationalparken, og med genetableringen af stenrevene vil vi skabe endnu bedre rammer for livet i fjorden, siger Anders Bülow.

Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov glæder sig også over aftalen, som blandt andet sikrer finansiering til nationalparkens stenrev-projekt.

- Det er en helt igennem fantastisk aftale, vi har lavet. Vi sætter blandt andet penge af til stenrev, der hjælper naturen både under og over vandet i Roskilde Fjord i Nationalpark Skjoldungernes Land. Det er en god dag for naturen, siger Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov.

Stenrev skaber mere liv

Stenrev er havets oaser. Her finder man et særligt rigt plante- og dyreliv. Makroalger hæfter på stenene og danner store tangskove. Muslinger, snegle og børsteorme trives på og under stenene, fisk kan gemme sig bag sten og tang og revene er opvækstområder for en masse fiskeyngel.

I Nationalpark Skjoldungernes Land har man længe arbejdet for at genetablere nogle af de stenrev, der fandtes i fjorden, før stenfiskeriet for alvor satte ind i slutningen af 1800-tallet. Der findes stadig sten i Roskilde Fjord, men ingen eller kun få egentlige stenrev. Ambitionen er at genskabe to stenrev i indre Roskilde Fjord og dermed at styrke artsrigdommen og livet i fjorden.

Roskilde Fjord er et udpeget Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er et særligt rigt dyreliv, som skal beskyttes. I Roskilde Fjord gælder det især fuglene. I forbindelse med forundersøgelser til stenrev-projektet har forskere fastslået, at stenrevene ikke vil få negative konsekvenser for fuglene. Tværtimod kan et stenrev gavne flere fuglearter ved at øge deres fødegrundlag. Det gælder fx havørn, terner og stor skallesluger, som alle lever af fisk.

Placering af stenrev er nøje udvalgt

Nationalpark Skjoldungernes Land har allerede gennemført flere forundersøgelser i forbindelse med stenrev-revprojektet. Det er sket i samarbejde med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Danmarks Geologiske Undersøgelser (GEUS) og DTU Aqua.

Gennem forundersøgelserne har man dokumenteret, at der tidligere har været stenfiskeri i Roskilde Fjord, og at det derfor giver god mening at gennemføre et naturgenopretningsprojekt. Steder, hvor der tidligere har været stenrev, er blevet udpeget, og områderne undersøgt. 

Fx har man undersøgt, hvor fjordbunden kan bære et stenrev, hvor man ikke generer sejlende, og hvor man ikke ødelægger eksisterende vigtige levesteder. På den baggrund har nationalparken udvalgt to lokaliteter, hvor stenrevene skal placeres. 

Det ene sted er ved Nørrerev ud for Gershøj. Det andet er ved Veddelev ud for Vigen Strandpark. Et tredje område ved Selsø Hage har også været i spil, men her fandt man i undersøgelserne ud af, at der lå nogle værdifulde muslingebanker, som man ikke ønsker at ødelægge.

Stenrev-projekt godt på vej

I forundersøgelserne har man også udarbejdet et forslag til, hvordan revene kan designes. I forslaget ligger stenene oven på hinanden og skaber huler og passager mellem bunker af sten, hvor fisk og andre dyr kan gemme sig.

Revet ved Veddelev skal være et formidlingsrev, hvor man fra kysten kan svømme ud og opleve livet i fjorden med dykkerbriller og snorkel. Revet bliver som en labyrint, hvor man med egne øjne kan se, hvilken betydning et stenrev har for livet i vandet.

Med den nye politiske aftale har projektet taget et syvmileskridt videre. Nu skal man i Nationalpark Skjoldungernes Land i gang med at skaffe de nødvendige myndighedsgodkendelser og afholde informationsmøder, hvorefter arbejdet med at anlægge revene vil gå i gang.