Stenrev skal genetableres i Roskilde Fjord

Publiceret 17-09-2019

Nationalparken har igangsat spændende stenrevs-projekt

Nord for Bognæs ligger Nørrerev, som er en af de lokaliteter, hvor stenfiskere tidligere har fjernet sten. Foto af Maria Kristina Palner.

Stenfiskere fiskede sten fra stenrev

For 200 år siden lå der masser af store sten i Roskilde Fjord. Stenene dannede rev, hvor tangskove kunne vokse og fiskeyngel gemme sig. 

Men i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet fik mennesket for alvor øjnene op for stenenes anvendelsesmuligheder, og derfor drog stenfiskere til Roskilde Fjord.

Stenene blev fisket op, bearbejdet og anvendt i mange forskellige sammenhænge. Man mener blandt andet, at sten fra Roskilde Fjord blev brugt til flagstøtter, gravmonumenter, trappesten og i moler, fundamenter til fx kirker og måske også fæstningsanlæg i København.

I 1930’erne satte man skilte op med forbud mod at fiske sten i en zone langs fjordens kyster. Skiltene stod langs fjorden frem til 1950’erne. I dag er der stadig områder i Roskilde Fjord, hvor der er masser af sten, men ingen eller kun få egentlige stenrev. Det ønsker nationalparken at lave om på.

Nationalpark vil genetablere stenrev

Stenrev er havets oaser. Her finder man et særlig rigt plante- og dyreliv. Makroalger hæfter på stenene og danner store tangskove. Muslinger, snegle og børsteorme trives på og under stenene, havørred kan gemme sig bag sten og tang, og revene er et opvækstområde for en masse fiskeyngel. 

I Nationalpark Skjoldungernes Land ønsker man at styrke artsrigdommen og livet i fjorden. Derfor er ambitionen at genetablere tre stenrev i indre Roskilde Fjord.

Sammen med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Danmarks Geologiske Undersøgelser (GEUS) og DTU Aqua er nationalparken ved at afslutte første fase af projektet. I denne fase er det blandt andet blevet undersøgt, om der overhovedet har været stenrev i fjorden, og hvor de i givet fald har været placeret. 

Gennem interviews med lokale, fund af flækkede sten ved fjorden og gennem skriftlige kilder er det klarlagt, at der med meget stor sandsynlighed har været stenrev i Roskilde Fjord, blandt andet i nærheden af Jyllinge og ud for Gershøj ved Nørrerev, som kan ses på denne video:

Stenrev vil også være til gavn for fjordens fugle

Under den første fase af projektet har man også undersøgt, hvilke konsekvenser en genetablering af stenrev kan have på fjordens eksisterende natur. 

Roskilde Fjord er nemlig et udpeget Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er et særligt rigt dyreliv, som skal beskyttes, og i Roskilde Fjord gælder det især fuglene.

Undersøgelsen har vist, at der ikke vil være negative konsekvenser for fuglene. Tværtimod kan et stenrev gavne flere fuglearter ved at øge deres fødegrundlag. Det gælder fx havørn, terner og stor skallesluger, som alle lever af fisk. 

Placering af stenrev skal vælges nøje

For andre fugle vil et stenrev hverken have en gavnlig eller en skadelig effekt, da de søger føde i områder, hvor man alligevel ikke vil placere stenrevene, fx på blød bund eller i områder med ålegræs.

De genetablerede stenrev skal placeres i områder af fjorden, hvor der allerede findes sten. En sådan placering vil være tro mod fjordens geologiske dannelseshistorie, og samtidig vil den sikre, at stenene bliver lagt ud på en havbund, der har kapacitet til at bære vægten af de tunge sten. Lægger man et stenrev på en blød bund, risikerer man, at stenene synker ned og forsvinder.

Det ene af de tre stenrev skal desuden placeres et sted, hvor det vil være nemt at svømme ud. Dette rev skal nemlig kunne fungere som et formidlingsrev.

Nyt rev til snorkeloplevelser

Siden stenalderen har mennesker levet omkring fjorden og nydt godt af dens ressourcer. I dag er fjorden genstand for et aktivt friluftsliv, fx blandt sejlere, fiskere, surfere og mange flere. 

Derfor ønsker nationalparken at etablere det ene stenrev som et formidlingsrev. Ligesom de to andre skal dette stenrev fungere som en oase for liv, men med det yderligere formål at mennesker – ikke mindst børn – får mulighed for at følge med i det rige liv under overfladen.

Stenrev har med deres farverige alger, fisk, krabber og muslinger et stort formidlingspotentiale. Formidlingsrevet i Roskilde Fjord skal derfor være et rev, der kan danne ramme om snorkel-aktiviteter, dykning og fiskeri, og derigennem øge interessen for livet under fjordens overflade og bæredygtigt friluftsliv på fjorden generelt.

Flere lokale skal inddrages

Med forundersøgelserne af fjordbunden og indsamling af lokalviden er Nationalparken, DCE, GEUS og DTU Aqua ved at afslutte første fase af projektet. 

I anden fase vil nationalparken snakke med endnu flere lokale og drøfte konkrete forslag til, hvor stenrevene vil kunne placeres. Det er nemlig ikke kun bundforholdene, der afgør placeringen – der skal også tages hensyn til dem, der færdes på fjorden, sådan at de nye stenrev ikke bliver til gene for fx sejlerne.

Før genetableringen af stenrevene kan realiseres, vil det kræve finansiering fra eksterne kilder, fx fra en fond. Derfor er det endnu uvist, hvornår Roskilde Fjord igen får stenrev.