Fugletælling afslører nyt om fjordens fugle

Publiceret 31-05-2018

Flere fugle er i fremgang, mens andre taber terræn.

Stormmågerne er nogle af de ynglefugle, der lader til at have det svært i Roskilde Fjord. Foto af Erik Mandrup

Ny fugletælling netop afsluttet

Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste områder for ynglende og trækkende fugle.

Dog er der gennem de sidste mange år sket en voldsom tilbagegang i antallet af kolonirugende fugle i fjorden, fx fjord- og havterne og visse mågefugle. 

Lejre Kommune, Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land har i fællesskab finansieret en omfattende tælling af de ynglende fugle i Roskilde Fjord. Tællingerne er udført af biolog Erik Mandrup Jacobsen fra Orbicon her i maj måned. De første resultater vidner om både op- og nedture for fjordens fugle.

Klyden i fremgang på Eskilsø

Klyden, den smukke sort-hvide vadefugl med opadbøjet næb, lever en omskiftelig tilværelse ved Roskilde Fjord. Et besøg på Eskilsø viste en meget stor fremgang for klyden på øen – hele tre kolonier med i alt 62 par. 

En medvirkende forklaring på denne fremgang kan være, at Jyllinge Holme Jagtforening i vinteren 2017/2018 flittigt bekæmpede ræv på øen. 

Dog er Eskilsø det eneste sted i fjorden, hvor det i år er lykkedes for klyden at etablere sig som ynglefugl. 

undefined

Tørt forår gav klyden ræve-problemer

I maj etablerede en ny, stor klydekoloni sig med 39 ynglepar på en ø midt i den store nye sø, som er genoprettet ved Selsø Kirke. Da vandstanden faldt i det tørre forår fik ræve imidlertid let spil, og klyderne forsvandt hurtigt igen. 

Det samme gjorde klyden andre steder i fjorden, og Eskilsø er derfor det eneste sted i fjorden, hvor klyden yngler i 2018, hvorfor den overordnede bestand af klyder er uændret i Roskilde Fjord.

Observationen vidner om, at fuglene har brug for plads og ofte rykker rundt mellem de enkelte øer og holme, når de bliver forstyrret. En ø eller holm kan derfor være af stor betydning for fuglenes langsigtede overlevelse i fjorden – også selvom der i nogle år ikke er fugle på øen eller holmen.

Fint besøg fra Antarktis

De største fuglekolonier i Roskilde Fjord findes på Øksneholm, Kølholm, Lilleø, Elleore og Eskilsø, men også helt små lokaliteter som fx holmene Slinken eller Blak kan rumme imponerende mange ynglende fugle.

Havternen, som overvintrer helt nede ved pakisbæltet rundt om Antarktis, har det godt i Roskilde Fjord i 2018. På den lille ø Slinken yngler 13 par, og på Lilleø ved Jyllinge har 52 ynglende par slået sig ned.

Samlet yngler 71 par i hele fjorden, hvilket er mere end en fordobling af bestanden i forhold til 2017.

Bestanden af edderfugle er tidoblet

Edderfuglen, der netop nu ses næsten over alt i fjorden med unger i store ’børnehaver’, er den absolutte højdespringer i Roskilde Fjord.

I 2018 gik arten igen frem og alene på den lille ø Flængholm i Jyllinge Holme blev der i år talt 140 reder mod 35 reder året før.

Edderfuglen yngler nu på stort set alle øer og holme i Roskilde Fjord, og med sine næsten 1200 ynglepar i 2018 er bestanden mere en tidoblet siden 2000.

undefined

Små måger klarer sig skidt

Flere succeshistorier gør 2018 til et fint år med fremgang i det totale antal af ynglefugle i Roskilde Fjord. Dog omfatter succesen ikke alle arter.

Især de små måger, hættemåge og stormmåge, har et vanskeligt år med store tilbagegange på blandt andet Øksneholm i den nordlige ende af Roskilde Fjord.

Hættemågen yngler nu kun i større antal ved Selsø Sø, hvor der er cirka 500 par i år. I selve fjorden er antallet helt nede på 90 ynglende par mod de mere end 200 par i de foregående syv år. I midten af 1980’erne ynglede næsten 15.000 par ved Roskilde Fjord.

Fuglebestande i Roskilde Fjord 2016-2018
(ekskl. Selsø Sø)
2016 2017 2018
Edderfugl 652 778 1167
Klyde 34 71 62
Sølvmåge 1505 1710 1852
Stormmåge 458 334 288
Hættemåge 298 260 90
Fjordterne 26 31 31
Havterne 40 28 71
Ynglepar i alt (alle arter) 3540 3764 4257

Forskningsprojekt skal finde forklaringer

Kommunerne omkring fjorden og Nationalpark Skjoldungernes Land arbejder på at vende de sidste mange års negative udvikling i antallet af ynglefugle i Roskilde Fjord.

Årlige fugletællinger er med til at vise, hvilke tiltag der virker, fx bekæmpelsen af ræv, og hvilke der ikke virker.

Dermed giver tællingerne værdifuld viden, og denne viden skal blandt andet bruges i et igangværende forskningsprojekt ved Aarhus Universitet, der har som mål at finde forklaringer på ynglefugles tilbagegang i fjorden.