Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Roskilde Fjord 

Roskilde Fjord er skabt i den sidste istid, ved at smeltevand har dannet et net af dale. De isolerede holme og øer gør fjorden til et yndet yngle- og rastested for en række vandfugle.   

Det lavvandede område med fisk, krebsdyr og muslinger samt de mange øer og holme gør fjorden attraktiv som yngle- og rastelokalitet. På de ca. 30 øer og holme yngler hvert år 10-20.000 par fugle, fortrinsvis måger, svaner, terner, klyder, strandskader, viber og i mindre omfang edderfugle, skalleslugere, skeænder, grågæs og rødben.

Uden for yngletiden fungerer fjorden som raste- og fourageringsområde for godt 50.000 vandfugle.

De fleste af øerne er fredede, og færdsel er forbudt i yngletiden fra 1. april-15. juli på øer og holme samt i en 50 m. zone rundt om disse.

Plantelivet på holmene er unikt, idet dyrkning, gødskning, sprøjtning ikke finder sted. De udgør derfor et vigtigt videnskabeligt referenceområde både for plantelivet som sådant og for miljøforhold i en bredere betydning.

Indtil ca. 1950 har fiskeriet på fjorden været en vigtig indtægtskilde for mange familier i området. Fladfisk, ørred, hornfisk, ål og sild hører til fjordens gode spisefisk. Rejerne er en delikatesse. Marsvin og sæl hørte til engang, men har i de seneste 50-100 år kun været sjældne gæster.

Adgang til Roskilde Fjord

Der er rig adgang til at opleve landskabet omkring Roskilde Fjord. Skovene går mange steder helt ned til fjorden, og der er offentlig adgang til mange strandenge. I Danmark er der ved lovgivning givet offentlig adgang til alle kyststrækninger, når man færdes langs vandet, også selvom private lodsejere ejer jorden helt ned til stranden. Rørskove og sumpede områder forhindrer dog nogle steder færdsel langs kysterne.

Øer og holme er fredede i en 50-meterzone. Anløb og færdsel er forbudt i yngletiden 1. april-15. juli.

Badevandet i Roskilde Fjord er fint, og flere badestrande har blåt flag. Der er mange fine badesteder, både fra egentlige badestrande og fra strandengene og i skovene.