Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Kornerup ådal

Ådalen med de mange søer og med mølledrift siden Vikingetiden

Området er gennemskåret af nord-sydgående ådale og mosestrøg. Lavningerne, der oprindeligt er udhulet af smeltevandet under istiden, var fjordarme i Stenalderhavet. Randområderne langs dalstrøgene er præget af mange små dødishuller, hvilket skaber en mosaik i landskabet med småbiotoper der kæder lavbundsarealet sammen. I Kornerup Ådal ligger Kornerup Sø, Buesø, Svogerslev Sø, Lille Kattinge Sø og Store Kattinge Sø hvorefter Kornerup Å løber ud i Kattinge Vig. 

I kornerup ådal findes en af Københavns Energis kildepladser. Der indvindes 1,7 mio. m3 drikkevand årligt fra kildepladserne, hvilket er en reduktion i forhold til tidligere. Dette har betydet en lav vandstand i vandforløbet. 

I kornerup ådal findes naturtyperne fersk eng, overdrev, rørsump, starsump, ellesump samt skov. Der er stor biodiversitet med blandt andet fredede orkidéer, maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt, og lokalt udbredte plantearter, blandt andet gul frøstjerne, vandpeberrod og kær-fnokurt. 
Søerne Kornerup Sø, buesø og Svogerslev Sø huser en artsrig fiskebestand med skalle, brasen, aborre, hork, sandart, rudskalle, regnløje, gedde, ål, karpe, suder og karusse. 

Kornerup er en lille landsby med kirke. Kirken har en af landets mindste tårne. Området omkring byen er præget af vand- og vådområder.  Byen ligger på Næbbe og har derfor en flot udsigt ned over ådalene.  

Arealerne er alle privat ejede, og kan opleves ved færdsel ad offentlige stier og veje. Ved Hesselbjerggård har en privat lodsejer givet adgang til Svogerslev Sø via et spor i hans landskab. Læs mere om sporet på Hesselbjerggård her.