Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Sådan blev Nationalpark Skjoldungernes Land til

Nationalpark Skjoldungernes Land blev den 27. februar 2015 valgt af miljøministeren og forligskredsen bag nationalparkloven til at være Danmarks fjerde og Sjællands første nationalpark.

Miljøministeren lagde i sin begrundelse for beslutningen om Skjolderundernes Land vægt på at området rummer en perfekt kombination af natur, landskab og kultur. Der er fjordlandskaber, som er et mekka for de mange fugle – ikke mindst havørne. Der er de store østdanske løvskove, de fredede herregårdslandskaber og ikke mindst de mange kulturelementer – bl.a. Roskilde Domkirke, som i forvejen er på UNESCOs Verdensarvsliste.

Læs hele pressemeddelelsen

Høring og beslutning om oprettelse af nationalparken

Miljøministerens forslag til bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land var i offentlig høring i perioden 20. august 2014 til 31. december 2014. Et debat- og informationshæfte blev sendt til alle borgere i nationalparkområdet, og omfattede udkastet til bekendtgørelse og resumé af miljørapporten.

I høringsperioden modtog miljøministeriet en lang række høringssvar, og efter høringsperioden blev der på baggrund af disse høringssvar truffet politisk beslutning om oprettelse af nationalparken. Miljøministeren kunne derefter udstede bekendtgørelsen om nationalparken og udpege en bestyrelse, som skal varetage arbejdet med etablering og udvikling af nationalparken. Bestyrelsen skal også udarbejde den 1. nationalparkplan. Nationalparkplanen vil blive til gennem en længere proces, hvor man som borger kan komme med input til, hvordan nationalparken kan udvikles.

Du kan finde miljøministerens høringsmateriale, de indkomne høringssvar og bekendtgørelsen på Høringsportalen

Den lokale styregruppe arbejdede derfor videre med det lokale forslag. Den lokale styrgruppe har bl.a. - på baggrund af ministerens og forligskredsens ønske - undersøgt relevante udvidelsesmuligheder og har samtidig arbejdet på at udbygge de eksisterende undersøgelser af naturindholdet i området herunder af mulighederne for at skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber. Styregruppens arbejde er gennemført i tæt dialog med lodsejere og øvrige interessenter i området.

Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 03.03.2014

Bag forslaget står et samarbejdende netværk med en styregruppe sammensat af bl.a. de tre involverede kommuner, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, landbruget og flere lokale institutioner, foreninger og museer.

Læs mere om det lokale arbejde

Miljøministeren igangsatte derefter - med udgangspunkt i det lokale forslag og samtykke fra de tre kommuner - udarbejdelsen af sit eget forslag til nationalpark, jf. nationalparklovens §§4 og 5.

Lov om nationalparker

Baggrund for nationalparkens tilblivelse

I januar 2012 indsendte Roskilde og Lejre kommuner forslag til og anmodning om, at et område på Roskilde-Lejreegnen skulle udpeges som nationalpark. Frederikssund Kommune tilkendegav ligeledes i januar 2012 sin støtte til forslaget og anmodede ministeren og Folketingets Miljøudvalg om at blive omfattet af nationalparken.

På baggrund af ansøgningen besluttede forligskredsen bag nationalparkloven i december 2012 at give deres opbakning til, at ministeren kunne igangsætte en proces med henblik på en kommende oprettelse af en nationalpark i området.

Ministeren og forligskredsen anerkendte det store forarbejde og var enige om, at forslaget kunne indfri kravene til en nationalpark. Forligskredsen lagde bl.a. vægt på, at områdets kombination af naturmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og friluftlivsmæssige værdier er særlig i dansk sammenhæng; at anmodningen kommer fra en bred kreds af lokale interessenter, og den lokale opbakning til en kommende nationalpark.